ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล
36012002 สตรีชัยภูมิ
36012003 เมืองพญาแลวิทยา
36012004 กุดตุ้มวิทยา
36012005 บ้านค่ายวิทยา
36012008 กาญจนาภิเษก
36012009 ภูพระวิทยาคม
36012011 ชีลองวิทยา
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน
36012016 คอนสวรรค์
36012017 สามหมอวิทยา
36012018 โนนสะอาดวิทยา
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย
36012020 หนองบัวแดงวิทยา
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา
36012022 คูเมืองวิทยา
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา
36012024 เจียงทองพิทยาคม
36022006 ภูเขียว
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น
36022013 บ้านแท่นวิทยา
36022014 แก้งคร้อวิทยา
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
36022021 คอนสารวิทยาคม
36022022 โนนคูณวิทยาคารฯ
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร
36032003 หนองบัวบานวิทยา
36032004 ละหานเจริญวิทยา
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม
36032008 เพชรพิทยาสรรค์
36032009 เริงรมย์วิทยาคม
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร
36032011 ห้วยแย้วิทยา
36032012 เทพสถิตวิทยา
36032013 นายางกลักพิทยาคม
23630 AMSS++ สพม.30

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน